Innovació

LES NOSTRES METODOLOGIES

EQUILIBRI EMOCIONAL I COGNITIU

ENTUSIASMAT-ONMAT

ONMAT

Motivació i Autonomia

 

Fomenta la motivació i autonomia en l’aprenentatge de les matemàtiques en l’etapa de ESO Està basada en la teoria de les Intel·ligències Múltiples i altres metodologies actives com PBL o destreses de pensament.

 

ENTUSIASMAT

 

Aprenentatge de les matemàtiques d’una manera experiencial i divertida.

 

Mètode que treballa les matemàtiques a partir de les intel·ligències múltiples. Ensenya estratègies de pensament matemàtic, introdueix tots els conceptes matemàtics des d’edats molt primerenques i aprenen d’una manera experiencial i divertida.

PROJECTE DE COMPRENSIÓ

Aprenentatge actiu i permanent dels conceptes treballats.

 

Dins el desenvolupament del currículum integrem el treball mitjançant Projectes de Comprensió. Amb això aconseguim una assimilació molt més profunda i permanent dels conceptes treballats.

 

Seguim l’estructura del “Projecte Zero de Harward” preparant aquests projectes des tòpics generatius, fils conductors i metes de comprensió que ofereixen als alumnes una perspectiva molt més interdisciplinar i profunda en la comprensió, així com una major proximitat als seus interessos personals.

 

Els alumnes adquireixen coneixements de les diverses àrees a través del desenvolupament de la investigació. Això suposa un repte per a la interdisciplinarietat, possibilita una major interacció entre alumnes i fomenta la participació activa.

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Psicomotricitat i Estimulació Primerenca

 

Considerem que una bona organització neurològica és la base per a una correcta lateralització i un bon desenvolupament posterior.

 

Els alumnes d’Ed. Infantil fan diàriament un circuit de psicomotricitat en el qual es treballa el programa físic de Glenn Doman. Amb aquest programa pretenem estimular i donar moltes oportunitats als alumnes perquè puguin aconseguir el millor d’ells mateixos.

WORKSHOPS

Tallers Creatius i Divertits

 

Els alumnes de primària treballen setmanalment en tallers o workshops amb la finalitat de desenvolupar-hi les destreses que necessitaran en el seu posterior desenvolupament personal i professional. Els tallers que oferim per a tots els alumnes són: laboratori, cuina, teatre, robòtica, taller d’art, invents i comunicació.

 

En aquests espais d’aprenentatge poden aprendre de manera activa i experiencial amb el que vam aconseguir alumnes implicats i motivats cap a l’aprenentatge personal.

DESTRESES DE PENSAMENT

Ensenyem a ser Creatius, Resolutius i Autònoms.

 

Proposem les destreses de pensament del Doctor Robert Swartz per impulsar que els alumnes aprenguin a pensar, millorin les seves capacitats i tinguin aprenentatges profunds i significatius.

 

Integrem sempre l’escala de la metacognició amb la finalitat de preparar-lo perquè puguin utilitzar aquests pensaments en diferents situacions i contextos.

DESING FOR CHANGE

 Sent, Imagina, Actua, Comparteix i Avalua.

 

Metodologia que a través d’un procés simplificat de Design Thinking, facilita que els alumnes puguin transformar un aspecte del seu entorn que vulguin millorar.

 

Gràcies a aquest procés els nens aconsegueixen: Tenir més confiança en si mateixos, reforçar l’empatia cap al seu entorn i companys i resoldre problemes de la vida real. Així els nens aprenen conceptes com passar de la indiferència a l’acció, de ser només la meva idea a ser la nostra idea i de ser només per a mi a ser per a tothom.

 

Les etapes del procés són: sent, imagina, actua, comparteix i avalua.

Amb una excel·lent coordinació entre el personal docent i el Departament d’Orientació, el nostre col·legi es distingeix per les seves metodologies actives d’aprenentatge, la seva atenció individualitzada i l’existència d’un bon clima de convivència i confiança, entre professor-alumne.

LLEGIR MÉS

METODOLOGIES ACTIVES D’PUNTERA QUE GARANTEIXEN UNA QUALITAT EDUCATIVA D’EXCEL·LÈNCIA.

 

Aquestes metodologies consideren als alumnes protagonistes del seu propi aprenentatge, suscitant així la creativitat, la motivació per la investigació i l’esperit crític.

TREBALL AUTÒNOM I COOPERATIU

 

Promovem el treball individual i cooperatiu a través de les diferents activitats i dinàmiques d’ensenyament, rebre un aprenentatge significatiu i adquireixi valors imprescindibles per a la vida com l’empatia, autonomia, responsabilitat, capacitat de dialogar i escoltar.

APRENENTATGE PER PROJECTES.

 

Apostem per l’aprenentatge per projectes mitjançant el qual l’alumnat adquireix coneixements de les diverses àrees a través del desenvolupament de la investigació. Això possibilita una major comunicació entre els/les alumnes i fomenta el respecte mutu.

R UTINES I ESTRATÈGIES DE PENSAMENTS

 

Proposem rutines i estratègies de pensaments per impulsar que l’alumnat aprengui a pensar, millori les seves capacitats i tingui aprenentatges profunds i significatius.

MOTIVACIÓ i RESPONSABILITAT.

 

Motivem a l’alumne perquè sigui responsable de les seves pròpies tasques, implicant-los en la resolució de problemes reals i utilitzem totes aquelles noves tecnologies que faciliten la comprensió i acostament als conceptes nous o ja adquirits. Com a recurs per a això, el centre disposa de pissarres digitals i / o projectors a totes les aules, ordinadors a les classes d’Educació Primària, ESO i Batxillerat. Dues sales d’informàtica i connexió a Internet a tot el recinte escolar.

AATENCIÓ INDIVIDUALITZADA EN AULA I TUTORIES.

 

Prestem una atenció individualitzada a l’aula i tutories. En les matèries de Llengua i Matemàtiques i les opcionals de Batxillerat, tenim grups reduïts d’alumnes (classes de desdoblament o grup addicional), on s’atenen les dificultats de forma individualitzada i es motiva l’aprenentatge.