Departament d’Orientació

Departament d’Orientació

És un equip de professionals que dona suport al conjunt del professorat, a les famílies i als alumnes en aquelles accions dirigides a la formació integral de l’alumnat. A més, fa l’acompanyament necessari en els processos d’ensenyament i aprenentatge adaptats a les característiques i necessitats dels nostres alumnes.

Per a portar a terme aquesta tasca, aquest departament participa activament en la planificació i desenvolupament de les actuacions que es realitzen a l’escola per tal de facilitar l’atenció a la diversitat de l’alumnat, tant a partir dels processos d’aprenentatge que es desenvolupen a les diferents matèries curriculars, com de l’acció tutorial o l’orientació acadèmica i professional

montseOK

Psicòloga, Educadora social i màster en clínica i salut

Montserrat Moya

Cap de Departament. Psicòloga des de 2n d’ESO a 2n de Batxillerat
Laura SanjuanMOD

Mestra d’Educació Infantil i Màster en dificultats d’aprenentatge

Laura Sanjuan

Psicòloga a Educació Infantil i 1r d’ESO
MIREYA CASADO

Mestra d’Educació d’Infantil i Primària

Mireya Casado

Mestra d’Educació Especial

Quines funcions realitzen?

Assessorament

Assessorar al professorat en l’elaboració de les programacions individualitzades (PI) dels alumnes amb necessitats educatives especials.

Detecció de dificultats

Observació i valoració inicial de les dificultats o necessitats que presentin els alumnes.

Derivar a centres externs a aquells alumnes que ho requereixin.

Coordinació i seguiment

Atendre les demandes i/o consultes que sorgeixin per part de la família, alumnat i professorat.

Coordinació

Coordinar amb les famílies i/o professionals externs la informació necessària per tal d’ajudar a l’alumnat a aconseguir una evolució i desenvolupament adequats.

Pla d’Atenció a la Diversitat

Posar en marxa totes les actuacions que garanteixen el compliment del Pla d’Atenció a la Diversitat i el Pla d’Acció Tutorial.

Realitzar i coordinar totes aquelles actuacions dirigides a la presa de decisions en referència al procés acadèmic i professional.

Orientació Psicopedagògic (EAP)

Coordinar amb l‘Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) aquella informació de rellevància de l’alumnat.

Assistir a les sessions d’avaluació per portar seguiment de l’alumnat i orientar al professorat.